Integracja systemów informatycznych

Budowa i integracja systemów informacyjnych w przedsiębiorstwie

Integratory systemów IT tworzone są w odpowiedzi na rzeczywiste potrzeby klientów. Ich zadaniem jest umożliwienie wymiany danych / migracji danych pomiędzy niekompatybilnymi aplikacjami w firmie (np. między systemem sprzedaży, a programem księgowo - finansowym). Prawidłowo przeprowadzona integracja oprogramowania zapewnia wzrost efektywności oraz konkurencyjności firmy, co przekłada się na jej zyski.

Firma POLKAS służy Państwu swoim doświadczeniem w zakresie usprawnienia działań w firmie poprzez:

 • integrację systemów IT (prace pod klucz obejmujące analizę problemu, stworzenie oraz implementację integratora)
 • stworzenie i implementację rozszerzeń dla funkcjonujących w firmie aplikacji (np. możliwość generowania dodatkowych raportów i zestawień)

Integracja systemów ERP – przykłady zrealizowanych projektów

Rozszerzenia aplikacji

Kompleksowa i dostosowana do potrzeb każdej firmy integracja systemów ERP obejmuje proces łączenia, wymiany danych i synchronizacji pomiędzy nowym systemem ERP a innymi systemami wspierającymi pracę firmy. W Polkas z sukcesem tworzymy i implementujemy rozszerzenia dla już funkcjonujących w firmie aplikacji, które pozwalają na wykonywanie dodatkowych, przydatnych czynności, dodatkowo poszerzając bazową funkcjonalność systemów ERP.

 • elektroniczne polecenie przelewu (KDP, HMP, FKP ,KDF, HMF, FKF)
 • import dokumentów ENOVA -> Symfonia FKP
 • eksport danych do Excela (FKP, FKF)
 • zestawienia dotyczące inwalidów (KDP)
 • wydruk kalendarzy pracowników (KDP)
 • wydruk pasków dla pracowników z danymi RMUA (KDP, KDF)
 • import danych do faktur z Excela
 • import danych z banków i wyciągów bankowych
 • eksport danych z Symfonii do Optimy
 • poprawki deklaracji i rejestrów VAT
 • dodatkowe funkcjonalności (nowe wydruki, raporty, wskaźniki)
 • inwentaryzacja środków trwałych i wyposażenia w oparciu o kody kreskowe do Optimy

Rozwiązania dodatkowe do systemu Sage Symfonia

Handel

Zadaniem systemów ERP jest wspieranie przedsiębiorstwa w jego codziennej pracy oraz ułatwienie zarządzania poszczególnymi obszarami jego działalności. Jednym z najważniejszych jest handel, który dla większości firm stanowi kluczowy element pracy. Prowadzona przez Polkas integracja systemów w przedsiębiorstwie pozwala na zsynchronizowanie systemu ERP z popularnymi systemami e-commerce i usprawnienie procesów związanych z handlem.

 • obsługa wydawnictw - dodatek zbiera informacje o sprzedaży wybranego tytułu/ów w zadanym okresie czasu oraz oblicza kwotę tantiemów należnych autorowi wg wartości sprzedaży lub ilości sprzedanych sztuk danego tytułu.Rozwiązanie posiada dodatkową bazę danych, w której gromadzone są informacje o archiwalnych rozliczeniach za autorami, możliwość wprowadzania danych umowy podpisanej z autorem, wprowadzania wartości progowych sprzedaży lub ilości i odpowiadających im procentów tantiemów
 • nota odsetkowa - raport umożliwia generowanie noty odsetkowej w złotówkach lub walucie obcej
 • import dokumentów handlowych z plików płaskich (csv, txt, itp...) - raport umożliwia import dokumentów z pliku tekstowego płaskiego o dowolnym układzie kolumn. Podczas importu mogą być zakładane kartoteki towarów i kontrahentów
 • import zamówień z plików płaskich lub xml - raport umożliwia import dokumentów zamówień z pliku tekstowego płaskiego o dowolnym układzie kolumn lub pliku xml. Podczas importu mogą zakładane być kartoteki towarów i kontrahentów
 • import towarów i cennika z pliku CSV
 • tworzenie zamówień własnych z zamówienia obcego
 • deklaracja Intrastat z wyborem typów dokumentów, które mają być uwzględniana w deklaracji
 • konektor do systemu finansowo-księgowego Oskar - dodatek umożliwia eksport dokumentów handlowych do systemu Oskar
 • raport do zdejmowania hasła administratora
 • zbijanie dokumentów WZ/PZ w jeden zbiorczy dokument WZ/PZ
 • elektroniczne polecenie przelewu do dowolnego systemu bankowego (elixir , MT940, itp...)
 • import kodów obcych - raport umożliwia import kodów obcych dla towarów - z pliku płaskiego bądź arkusz excell
 • obsługa opakowań zwrotnych - istnieje możliwość dopisania do asortymentu opakowania zwrotnego i automatyczne generowanie dokumentów magazynowych związanych z obrotem opakowaniami zbiorczymi. Na dokumencie handlowym zostaje uwidoczniona informacja o opakowaniach zwrotnych wydanych razem z asortymentem
 • zdjęcia towaru - raport umożliwia dołożenie zdjęcia asortymentu do pozycji kartoteki towarowej
Finanse i księgowość

Jednym z kluczowych elementów obecnych w każdym systemie klasy ERP jest moduł poświęcony finansom i księgowości. Prowadzona przez nas integracja systemów IT pozwala na sprawne łączenie, wymianę danych oraz synchronizację systemu wdrożonego przez Polkas z innym oprogramowaniem dedykowanym księgowości, z którego korzysta firma.

 • konektor do programu PASKOM
 • konektor do programu ENOVA365 Handel
 • import wyciągów bankowych z dowolnego systemu bankowego
 • import dokumentów handlowych z systemu Comarch ERP OPTIMA
 • wiekowanie rozrachunków według wybranych kryteriów
 • import kontrahentów z systemu allegro
 • import dokumentu PK z pliku płaskiego (csv,txt,) bądź z arkusza kalkulacyjnego
 • elektroniczne polecenie przelewu z listy rozrachunków z kontrolą rozliczonych zobowiązań
 • import kursu walut z internetu
 • renumeracja zapisów w buforze dokumentów
 • odksięgowywanie dokumentów (tylko PLN)
Kadry i płace

Integracja systemów ERP obejmować może także dział kadr i płac. Możliwość sprawnego łączenia poszczególnych funkcji, wymiany danych między systemami oraz ich bieżącej synchronizacji gwarantuje utrzymanie pełnej sprawności całego ekosystemu informatycznego firmy. Nasi doświadczeni specjaliści dbają o sprawne przeprowadzenie procesu integracji zarówno na etapie wdrażania systemu ERP, jak i w sytuacji, kiedy integracja systemów w przedsiębiorstwie została już zakończona z sukcesem.

 • eksport przelewów do dowolnego systemu bankowego (Elektroniczne Polecenie Przelewu)
 • automatyczne wyszukiwanie osób, którym przysługuje Nagroda Jubileuszowa
 • raport statystyczny dla PFRON dotyczący inwalidów - zbiorówka oraz wg etatów
Mała księgowość

Integracja systemów w Polkas obejmuje także małą księgowość dając możliwość sprawnej wymiany danych i ich synchronizacji pomiędzy wszystkimi systemami informatycznymi dostępnymi w firmie Przeprowadzana przez nas integracja systemów ERP to gwarancja automatycznej i sprawnej wymiany danych między wszystkimi wdrożonymi w firmie systemami i aplikacjami oraz posiadania stałego dostępu do najnowszych wersji danych.

 • import dokumentów do bufora księgi - z dowolnego pliku płaskiego o ustalonej strukturze
 • import kursów walutowych z internetu